Regulamin

Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://gosiabekier.pl prowadzonego przez Małgorzatę Bekier, adres: ul. Przemysłowa 10/20 74-320 Barlinek, NIP 5971752426, REGON 388385999.

§1 Definicje

 1. Poniżej wskazanym wyrażeniom/zwrotom nadaje się w niniejszym regulaminie następujące brzmienie:
 1. Adres E-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy rejestracji Konta; 
 2. Adres Reklamacyjny – email: kontakt@gosiabekier.pl.
 3. Dane – przekazywane przez Klienta dane dotyczące stanu osoby, której mają dotyczyć Płatne Konsultacje, w szczególności jej stanu zdrowia, przebytych i obecnych chorób, diety, stosowanych leków, suplementów diety i wyrobów medycznych, dane kontaktowe w celu udzielenia odpowiedzi.
 4. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione przez Sprzedawcę Klientowi w związku z zawarciem Umowy zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnej lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną.
 6. Konsultant – osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje do udzielania/redagowania Porad oraz udzielania Płatnych Konsultacji.
 7. Konsument – Klient osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, o ile zakupy dokonywane w Sklepie przez tą osobę nie mają charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Konto – indywidualne konto zakładane przez Klienta w Sklepie.
 9. Miejsce wydania Produktu – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w Zamówieniu przez Klienta.
 10. Moment wydania Produktu – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie.
 11. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, której treścią jest przesyłanie informacji, w szczególności o akcjach marketingowych i promocjach, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach, dotyczących Produktów, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 12. Odstępujący od umowy lub Odstępujący – Konsument, który skutecznie złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 13. Płatne Konsultacje – prezentowane/oferowane w Sklepie konsultacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków, suplementów diety i wyrobów medycznych w cukrzycy i pokrewnych zaburzeniach metabolicznych oraz edukacji z zakresu zasad zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób przewlekłych, na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie je kupić zgodnie z treścią Regulaminu. Płatne Konsultacje mogą być realizowane za pośrednictwem:
 1. telekonferencji, z wykorzystaniem środków umożliwiających kontakt głosowy i wizyjny (Google Meet, WhatsApp) pomiędzy Klientem i Konsultantem;
 2. korespondencji e-mail pomiędzy Klientem i Konsultantem;
 3. telefonu.
 1. Podsumowanie Zamówienia – generowana przez Sklep zbiorcza informacja poprzedzająca złożenie Zamówienia przez Klienta zawierająca w szczególności informację o cenie Produktu/Płatnych Konsultacji oraz koszcie dostawy.
 2. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie w zakładce Polityka prywatnościpod adresem https://sklep.gosiabekier.pl/polityka-prywatnosci/ regulujący zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu/przekazanych przez Klienta, w tym również zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcy, w związku z korzystaniem ze Sklepu.
 3. Porada – prezentowane w Sklepie w zakładce Blog bezpłatne porady dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków, suplementów diety i wyrobów medycznych w cukrzycy i pokrewnych zaburzeniach metabolicznych oraz edukacji z zakresu zasad zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób przewlekłych. 
 4. Potwierdzenie Zamówienia – przekazywane Klientowi automatycznie przez Sklep na podany przez niego adres email potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawarcia i warunków Umowy. W Potwierdzeniu Zamówienia wskazywane są w szczególności: sposób dostawy, sposób zapłaty, Miejsce wydania Produktów, zakupione Produkty, ich cena, a w przypadku Płatnych Konsultacji: ich zakres/tematyka, sposób/forma ich udzielania, czas ich udzielania, sposób zapłaty oraz cena. 
 5. Produkty – prezentowane/oferowane w Sklepie produkty, na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie je kupić zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Produkty Cyfrowe – Produkty w formie plików cyfrowych, w szczególności: ebooki, audiobooki, materiały video, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://gosiabekier.pl /, którego właścicielem jest Sprzedawca/prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może między innymi kupować Produkty/Płatne Konsultacje. Sklep dostępny jest w polskiej wersji językowej. Klient może wybrać inne (spośród dostępnych) wersji językowych z tym jednak zastrzeżeniem, że nie wszystkie treści mogą być dostępne w danej innej niż polska wersji językowej.
 9. Sprzedawca – Małgorzata Bekier, adres: ul. Przemysłowa 10/20, 74-320 Barlinek, NIP 5971752426, REGON 388385999, nr konta bankowego: 67 1050 1559 1000 0097 3950 7631
 10. Umowa – dotycząca Produktów/Płatnych Konsultacji umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 11. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
 12. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2023.2759 t.j. z późn. zm).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.).
 14. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 15. Wada fizyczna– niezgodność Produktu z Umową. W szczególności jeżeli Produkt:
 1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta;
 3. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna – rzecz ma wadę prawną w sytuacji, w której rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj; ilość Produktów/Płatnych Konsultacji; rodzaj dostawy; sposób świadczenia Płatnych Konsultacji; rodzaj płatności; Miejsce wydania Produktu; czas świadczenia Płatnych Konsultacji, wymagane dane Klienta.
 3. W każdym przypadku, w którym dla zdefiniowania danego zwrotu/wyrażenia użyto liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

§2 Warunki ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
 1. zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 2. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i usług oferowanych przez Sklep, tj. w szczególności:
 1. umożliwienie Klientom rejestracji Konta;
 2. umożliwienie Klientom dostępu do Konta;
 3. umożliwienie Klientom składania Zamówienia;
 4. udzielanie Porad;
 5. kontakt ze Sprzedawcą poprzez dostępny w Sklepie formularz kontaktowy;
 6. Newsletter.
 1. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja Regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Sklepie oraz podczas rejestracji Konta. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej w Sklepie  w zakładce Regulamin (adres: https://gosiabekier.pl/regulaminpolityka/).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia i dostępnej w Sklepie.
 3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie (na stronie internetowej Sklepu), odnoszące się do Produktów/Płatnych Konsultacji (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.
 5. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie niezbędnych danych i założenie Konta. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje swoje dane, w tym dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Klientem oraz założenia i utrzymania Konta, w tym Adres E-mail. Nie jest możliwe założenie więcej niż jednego konta na dany Adres E-mail.
 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca na Adres E-mail przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji.
 7. Posiadanie Konta umożliwia bieżący dostęp do danych Klienta, w tym danych dotyczących złożonych Zamówień oraz zasadniczo przyspiesza dokonywanie zakupów Produktów (brak konieczności każdorazowego wpisywania danych adresowych/dostawy).
 8. Zalogowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz hasła (ustanowionego w procesie rejestracji przez Klienta), które ma charakter poufny. 
 9. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy ww. hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie Klient może ponieść w związku z udostępnieniem przez niego hasła osobom trzecim. Ponadto Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym przez niego wykorzystaniu Konta.
 10. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcy, w związku z korzystaniem ze Sklepu, dostępne są w Polityce prywatności. 

§3 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. W działaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji Sklepu lub systemów go obsługujących. W związku z powyższym Sklep może być czasowo niedostępny. 
 2. Świadczenie Usług może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu elektronicznego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie korzystania ze Sklepu.
 3. Klienci są zobowiązani do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Regulaminem, z zasadami współżycia społecznego, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Sprzedawcy.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 2. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw;
 3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 1. Dodatkowo Klient:
  1. zobowiązuje się nie obchodzić, nie usuwać, nie zmieniać, nie dezaktywować, nie degradować ani udaremniać jakichkolwiek zabezpieczeń treści w Sklepie; 
  2. zobowiązuje się nie używać dowolnego robota lub innych zautomatyzowanych środków dostępu do Sklepu; 
  3. zobowiązuje się nie dekompilować, nie dokonywać inżynierii wstecznej lub nie dezasemblować oprogramowania, w szczególności innych produktów lub procesów dostępnych za pośrednictwem Sklepu; 
  4. zobowiązuje się nie wstawiać jakiegokolwiek kodu lub produktu lub w jakikolwiek sposób manipulować treścią Sklepu;
  5. zobowiązuje się nie korzystać z dowolnej metody eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych zawartych na/w Sklepie, poza wypadkami dozwolonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub umowy zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą;
  6. zobowiązuje się nie przesyłać, nie publikować, nie wysyłać pocztą e-mail ani w inny sposób wysyłać ani przesyłać żadnych materiałów mających na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego związanego z Sklepem, w tym wirusów oprogramowania lub jakichkolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy;
  7. nie może kopiować, reprodukować, ponownie publikować, ramkować, pobierać, przesyłać, modyfikować, publicznie wyświetlać lub odtwarzać, sprzedawać ani uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży, wynajmie, dzierżawie, pożyczaniu, cedowaniu, rozpowszechnianiu, licencjonowaniu, sublicencjonowaniu lub wykorzystywaniu w jakikolwiek sposób, w całości lub w części jakiegokolwiek elementu Sklepu oraz jakichkolwiek baz danych stanowiących element Sklepu, poza wypadkami dozwolonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub umowy zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą.
 2. W każdym przypadku udostępnienia Klientowi możliwości wprowadzania danych w Sklepie, Klient nie ma prawa:
 1. przechowywać w Sklepie materiałów/danych/treści przez prawo zakazanych, w tym materiałów, których przechowywanie stanowiłoby naruszenie praw osób trzecich;
 2. wykorzystywać Sklepu w celu naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy zawodowej, tajemnicy służbowej, tajemnicy telekomunikacyjnej, bankowej lub innych prawem chronionych tajemnic;
 3. przechowywać w Sklepie informacji niejawnych lub informacji, których przechowywanie jest zakazane.
 1. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych wprowadzanych przez Klienta/osoby, które korzystają z prawidłowego loginu/hasła, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych lub może ograniczyć korzystanie ze Sklepu/Usług do czasu usunięcia tych danych. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do ww. danych lub ww. ograniczenia w korzystaniu z Sklepu/Usług. Sprzedawca powiadomi w miarę możliwości Klienta o zablokowaniu dostępu do ww. wskazanych danych lub ograniczeniu korzystania z Sklepu/Usług. Powyższe nie wyłącza dalej idących uprawnień Sprzedawcy, w szczególności wskazanych w ust. 11 poniżej.
 2. Sprzedawca nie ma obowiązku wstępnego sprawdzania, monitorowania, edytowania ani usuwania jakichkolwiek danych wprowadzanych do Sklepu.
 3. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem ze Sklepu. Powiadomienie można przesłać na Adres Reklamacyjny: kontakt@gosiabekier.pl.  
 4. W przypadku stwierdzenia, że Klient dopuszcza się działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Sprzedawcy lub innych Klientów, Sprzedawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Klienta z Sklepu/Usług oraz zablokować lub usunąć Konto.
 5. Klient potwierdza i akceptuje (zgoda), iż Sprzedawca/podmioty świadczące na jego rzecz usługi w zakresie rozwoju/utrzymania Sklepu będą miały dostęp do danych Klienta zgromadzonych na Koncie/podawanych podczas składania Zamówienia, w szczególności w zakresie rozwoju/konserwacji/naprawy Sklepu. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ww. dane, w zakresie jaki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie były udostępniane podmiotom trzecim.
 6. W ramach korzystania ze Sklepu, Klient może otrzymywać dotyczące Sklepu powiadomienia push, wiadomości tekstowe, alerty, e-maile lub inne rodzaje wiadomości wysyłanych bezpośrednio do Klienta poza lub wewnątrz Sklepu. 

§ 4 Zawarcie Umowy i jej realizacja

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim lub innym wybranym spośród dostępnych w Sklepie według wyboru Klienta, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem. 
 2. Wszystkie ceny Produktów/Płatnych Konsultacji podawane przez Sprzedawcy są cenami brutto. 
 3. Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 4. Podana w Podsumowaniu Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy (jeżeli dotyczy). Jeżeli Konsument, w celu realizacji Umowy, zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza  cenę wskazaną w Podsumowaniu Zamówienia, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje automatycznie poprzez przekazanie Klientowi Potwierdzenia Zamówienia. 
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 7. Dokonywanie zakupów w Sklepie nie wymaga rejestracji i posiadania Konta. Jednak w celu umożliwienia realizacji Zamówienia Klient musi podać informacje wymagane w formularzu Zamówienia.
 8. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 1. dodanie Produktu/Płatnej Konsultacji do koszyka;
 2. wybór rodzaju dostawy (jeżeli dotyczy);
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór Miejsca wydania Produktu;
 5. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, co wyraźnie potwierdza, iż Klient wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 1. Warunkiem Złożenia zamówienia dotyczącego Produktów Cyfrowych jest wyrażenie przez Konsumenta zgody na spełnienie przez Sprzedawcę świadczenia (przekazanie Produktu Cyfrowego) przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy i związaną z tym utratą prawa do odstąpienia od Umowy. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi stosowną informacje o utracie prawa do odstąpienia od Umowy przed złożeniem zamówienia dotyczącego Produktów Cyfrowych.
 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia, tj. wykonania czynności wskazanej w ust. 8 pkt 5 powyżej.
 3. Realizacja Zamówienia następuje po zawarciu Umowy, z tym, że realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty od Klienta w wysokości określonej w Zamówieniu.
 4. W odniesieniu do Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych jeżeli w terminie 14 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia wpłata nie zostanie zaksięgowana przez Sprzedawcy, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sklep może oferować następujące formy płatności:
 1. za pobraniem: za zakupione Produkty i dostawę Klient płaci przy odbiorze listonoszowi/kurierowi lub w Miejscu wydania Produktu;
 2. przedpłata: za zakupione Produkty/Płatne Konsultacje i dostawę (jeżeli dotyczy) Klient płaci przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia;
 3. płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych: za zakupione Produkty/Płatne Konsultacje i dostawę (jeżeli dotyczy) Klient płaci za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności aktualnie współpracującego ze Sprzedawcą (np. PayPal, Przelewy24).
 1. Płatność za Produkty Cyfrowe może być dokonana tylko i wyłącznie w formie przedpłaty (ust. 13 pkt 3) powyżej) lub płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (ust. 13 pkt 4) powyżej).
 2. Klient, przed dokonaniem płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zobowiązany jest zaakceptować (warunek konieczny dokonania takiej płatności) regulaminy stosowane przez danego dostawcę/operatora systemu płatności elektronicznych oraz udzielić wymaganych przez ten podmioty zgód, w szczególności w zakresie koniecznego przetwarzania danych osobowych. Akceptacja ww. regulaminów oraz udzielenie zgód jest dobrowolne, jednak ich nieudzielenie może skutkować niemożliwością dokonania płatności kartą płatniczą lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. 
 3. Sprzedawca nie przekazuje podmiotowi wskazanemu w ust. 15 powyżej żadnych danych Klienta, w szczególności danych osobowych Klienta. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane przekazywane przez Klienta podmiotowi wskazanemu w ust. 15 powyżej.
 4. Klient wyraża zgodę na przesyłanie Dowodów zakupu oraz wszelkich dokumentów związanych z Dowodem zakupu drogą elektroniczną na Adres E-mail, co jest równoznaczne również z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi w terminie 14 dni od Momentu wydania Produktu, przysługuje na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, wskazanych w art. 33, 34 ust. 2 tej ustawy. Nie dotyczy to jednak Produktów Cyfrowych i sytuacji, w której Sprzedawca za zgodą Konsumenta spełnił świadczenie (np. przekazał Produkt Cyfrowy) przed upływem ww. 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy i poinformował Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy. 
 2. Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy dotyczącej Płatnych Konsultacji, przysługuje na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, wskazanych w art. 35 tej ustawy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której Sprzedawca za zgodą Konsumenta zrealizował Płatne Konsultacje przed upływem ww. 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy i poinformował Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  można złożyć na formularzu dostępnym w Sklepie w zakładce Zwroty i reklamacje pod adresem https://sklep.gosiabekier.pl/zwroty-i-reklamacje/ lub w każdy inny sposób zawierający jednoznaczne oświadczenie Konsumenta co do odstąpienia od Umowy oraz jego zakresu. Konsument może skorzystać również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, przy czym skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być przesłane w dowolnej formie, np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@gosiabekier.pl
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na Adres E-mail i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy).
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Odstępujący od Umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 8. Odstępujący od Umowy odsyła Produkt na własny koszt i ryzyko. Sprzedawca w szczególności nie przyjmuje Produktów odsyłanych za pobraniem.
 9. Odstępujący od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Odstępującego zwróci Odstępującemu  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Odstępujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Odstępującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny Produktu i kosztu dostawy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Odstępujący, chyba że Odstępujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Odstępujący do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Odstępującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności w sytuacji:
 1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; 
 2. w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem Umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem Umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem Umowy są Produkty Cyfrowe, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.

§6 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od Wad,. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. 
 2. Sprzedawca odpowiada na zasadach rękojmi względem Klienta będącego Konsumentem jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących Konsumentami. Wyłączenie to nie dotyczy osób fizycznych zawierających Umowy bezpośrednio związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, o ile zakupy dokonywane w Sklepie przez te osoby nie mają charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Produkt na wolny od Wad lub usunąć Wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.
 6. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Produkt Sprzedawcy na Adres Reklamacyjny. 

§7 Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Klient może zapisać się na usługę Newslettera przez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenia checkboxa zgody o treści: 

[ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera zawierającego  informacje handlowe od Małgorzata Bekier, adres: ul. Przemysłowa 10/20, 74-320 Barlinek, NIP 5971752426, REGON 388385999 , nr konta bankowego: 67 1050 1559 1000 0097 3950 7631 Zgoda jest dobrowolna. 

 1. Dane osobowe podane w związku z udzieleniem zgody na otrzymywanie Newslettera przetwarzane są na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 2. Sprzedawca, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Sprzedawcy, podmiotów z nim współpracujących oraz oferowanych przez nich Produktów/Płatnych Konsultacji.
 3. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Klient w każdym czasie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów.

§8 Porady

 1. Porady mają charakter informacyjny i edukacyjny oraz nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Klient korzystając z Porad niniejszym potwierdza, że jest świadomy i zgadza się, że Sklep/Sprzedawca nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę zdrowia wynikającą z korzystania z Porad powstałą z winy Klienta.
 2. Porady udostępniane w Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Sprzedawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych Porad, jak również za ich przydatność dla określonych działań/celów Klienta. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem Porad ponosi Klient korzystający z Porad. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów korzystających z Porad lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem Porad, dotyczy to również szkód niemajątkowych (krzywdy).

§ 9 Płatne Konsultacje

 1. Sprzedawca zastrzega sobie: 
 1. prawo do zwrócenia się do Klienta o uzupełnienie Danych na drodze mailowej lub kontaktu telefonicznego ze strony Konsultanta;
 2. prawo do odmowy świadczenia Płatnych Konsultacji w przypadku, gdy Dane nie będą umożliwiały oceny problemu i stanu Klienta w sposób umożliwiający realizację Płatnych Konsultacji lub będą niepełne i nie zostaną uzupełnione;
 3. prawo do odmowy świadczenia Płatnych Konsultacji w przypadku  gdyby miałby one dotyczyć osób z innymi chorobami przewlekłymi (np. onkologicznymi), nieletnich lub w przypadkach, w których dana kwestia powinna zostać bezpośrednio skonsultowana z lekarzem. Pobrana płatność zostanie zwrócona w terminie 14 dni na konto Użytkownika.
 1. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2 lub 3 powyżej Sprzedawca zwróci Klientowi dokonaną płatność za Płatne Konsultacje w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji o odmowie świadczenia Płatnych Konsultacji na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub w inny sposób, o ile jest możliwy.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Płatne Konsultacje udzielane są w oparciu o Dane, wskutek czego niezbędne jest przedstawienie wszelkich związanych z przedmiotem Płatnych Konsultacji żądanych/wnioskowanych przez Konsultanta informacji, w sposób rzeczywisty i pełny.
 3. Klient korzystając z Płatnych Konsultacji niniejszym potwierdza, że jest świadomy i zgadza się, że Sprzedawca nie oferuje konsultacji i porad medycznych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek utratę zdrowia wynikającą z korzystania z Płatnych Konsultacji powstałą z winy Klienta, w szczególności wskutek nieprzekazania Danych lub Danych nieprawdziwych/niepełnych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z zatajeniem lub pominięciem Danych.
 4. Płatne Konsultacje służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Sprzedawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność Płatnych Konsultacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań/celów Klienta. 
 5. Elementem Płatnej Konsultacji może być  podsumowanie omawianych problemów oraz propozycje zaleceń przekazywane na Adres E-mail lub ewentualnie inny wskazany przez Klienta. 

§ 10 Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Sklepu zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, programów i baz danych są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy. Zarówno Sklep, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 386 ) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233).
 2. Korzystanie z wszelkich materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć i baz danych oraz innych elementów zawartych w Sklepie, nie oznacza nabycia przez Klientów jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
 1. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Sklepu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach;
 2. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Sklepu utworów, w szczególności Porad;
 3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 1. Klienci mogą korzystać ze Sklepu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym szczególności przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Sprzedawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy ze Sprzedawcą – są udostępniane na stronach Sklepu.
 2. Jakiekolwiek inne niż określone w ust. 3 powyżej korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Sklepu bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Sprzedawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy ze Sprzedawcą są udostępniane na stronach Sklepu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 11 Rezygnacja

 1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z Usług w każdym czasie, bez podawania przyczyny. W takim przypadku Umowy zachowują ważność. Uprawnienie to nie wpływa jednak na prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta wynikające z zawartych Umów.
 2. Rezygnacja z Usług może nastąpić przez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@gosiabekier.pl wysłanego z Adresu E-mail.
 3. W przypadku rezygnacji z Usług, Klient może zażądać usunięcia jego Konta wraz z danymi znajdującymi się na tym Koncie. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku wskazanym w ust. 3 powyżej, Sprzedawca usunie Konto wraz z danymi znajdującymi się na tym Koncie w możliwie krótkim czasie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której Sprzedawca jest uprawniony do przechowywania ww. danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przemawia za tym ważny interes Sprzedawcy, w szczególności w przypadku zapewniania możliwości dochodzenia/obrony praw Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do usuwania danego Konta wraz z danymi znajdującymi się na tym Koncie w przypadku niekorzystania ze Sklepu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 12 Reklamacje dotyczące Usług

 1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania ze Sklepu na Adres Reklamacyjny w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja w sprawach dotyczących korzystania ze Sklepu powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją wraz z upoważnieni do działania w imieniu Klienta);
 2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. 
 2. Sprzedawca poinformuje o rozpatrzeniu reklamacji w formie wiadomości e-mail przesłanej na Adres E-mail.
 3. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie spełniają wymagań wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej.

§ 13 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu, bądź też Sprzedawca dokona takich zmian natury technologicznej w Sklepie, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu. 
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego/zmienionego Regulaminu w Sklepie. Postanowienia nowego/zmienionego Regulaminu stosuje się do Umów zawartych po jego wejściu w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
 3. Jeżeli Sprzedawca będzie zainteresowany związaniem Klienta (w odniesieniu do Umów już zawartych) nowym lub zmienionym Regulaminem, to winien wysłać ich treść w formie wiadomości e-mail na Adres E-mail, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego lub zmienionego Regulaminu (o zachowaniu tego terminu będzie decydować data wysłania, a nie data doręczenia). Jeżeli w terminie 14 dni od dnia przesłania ww. nowego lub zmienionego Regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o braku zgody na nowy/zmieniony Regulamin, odpowiednio nowy/zmieniony Regulamin będzie go wiązać po upływie ww. terminu do złożenia oświadczenia, nie wcześniej jednak niż z datą wejścia w życie nowego/zmienionego Regulaminu. W przypadku niezachowania powyższego trybu, nowy/zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do Umów zawartych przez danego Klienta przed jego wprowadzeniem. 
 4. Zmiana Adresu Reklamacyjnego oraz zmiana danych rejestrowych Sprzedawcy nie stanowią zmiany Regulaminu. Zmiany te nie wymagają przesłania Klientowi odrębnego zawiadomienia, ale winny zostać zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie. 

§ 14 Powiadomienia, zmiana Adresu E-mail

 1. Wszelkie powiadomienia związane z Umową, przeznaczone dla Klienta, mogą być dokonywane w formie wiadomości e-mail skierowanej na Adres E-mail, o ile Regulamin nie przewidują wyraźnie wymogu zachowania formy pisemnej. Przyjmuje się, iż Klient otrzymał taką wiadomość e-mail w dniu jej wysłania na Adres E-mail.
 2. Klient zobowiązany jest do powiadamiania Sprzedawcy o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących Klienta, zawartych/wskazanych w Zamówieniu/Koncie. Powiadomienie takie powinno być dokonane w formie pisemnej (listem poleconym/przesyłka kurierską) na Adres Reklamacyjny lub w drodze wiadomości e-mail wysłanej z Adresu E-mail na Adres Reklamacyjny. Zmiana Adresu E-mail zostanie dokonana przez Sprzedawcę, który poinformuje Klienta o takiej zmianie wysyłając informację na nowy Adres E-Mail. 
 3. W braku wskazanego w ust. 2 powyżej zawiadomienia otrzymanego od Klienta, przesyłka pocztowa/kurierska skierowana na adres Klienta wskazany w Zamówieniu/Koncie będzie uznana za skutecznie doręczoną. W przypadku zwrotu takiej przesyłki wysłanej na adres wskazany w Zamówieniu/Koncie z adnotacją: „odmowa przyjęcia”, „niepodjęte w terminie”, „adresat nieznany”, „adresat zmienił adres” lub inną równoznaczną, uznawać się będzie, iż przesyłka została skutecznie doręczona w dacie, w której Klient odmówił jej przyjęcia lub w której upłynął co najmniej 14-dniowy termin podjęcia przesyłki listownej lub kurierskiej awizowanej pod adresem Klienta. W odniesieniu do wiadomości e-mail przesłanej na Adres E-mail ust. 1 zdanie drugie powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta wynikających w szczególności z Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów na zasadach wskazanych w Polityce prywatności. Klient ma obowiązek zapoznania osób wyznaczone przez niego do kontaktu w sprawach dotyczących Sklepu z zasadami przetwarzania danych osobowych wskazanymi w Polityce Prywatności przed przekazaniem Sprzedawcy ich danych osobowych.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży Produkty/Płatne Konsultacje nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości przewidywanych przez Klienta, które jednak nie były zapewniane/gwarantowane przez Sprzedawcę. Zawierając Umowę Strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest Produkt/Płatne Konsultacje. Produkty co do zasady są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.
 4. Sprzedawca co do zasady będzie informował o dostępności danego Produktu/Płatnych Konsultacji w Sklepie i możliwości jego zamówienia, jednak nie można wykluczyć, iż z uwagi na specyfikę narzędzia informatycznego jakim jest Sklep może zdarzyć się sytuacja, w której zamówiony Produkt/Płatne Konsultacje nie będą dostępne do natychmiastowej realizacji. W takim przypadku Sprzedawca poinformuję Klienta o takiej sytuacji proponując mu nowy termin realizacji Zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta nowego terminu realizacji Zamówienia w terminie 7 dnia od dnia otrzymania ww. informacji Sprzedawcy, Umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku postanowienia § 5 ust. 10 i 11 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Sklepie lub Regulaminie, ceny Produktów/Płatnych Konsultacji nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom.
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z urządzeniem Klienta, oprogramowaniem lub siecią, z której korzysta Klient.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta/oprogramowanie serwerów poczty e-mail Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu.
 8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę powstała po stronie Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Kwestie sporne rozstrzyga właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu, z wyłączeniem jednak spraw dotyczących Konsumentów, w których to sprawach właściwy miejscowo sąd ustalany jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. 
 11. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.02.2024r.

Polityka Prywatności

W tym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Bekier ul. Przemysłowa 10/20, 74-320 Barlinek NIP: 5971752426, REGON: 388385999.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej, takich jak prowadzenie konta użytkownika, składanie zamówień i obsługa umów, rozpatrywanie reklamacji i odstąpień, wypełnianie obowiązków prawnych podatkowych, wysyłka newslettera, sprawy dotyczące roszczeń, analiza, statystyka, marketing itp. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji poszczególnego celu. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Ponadto możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w dalszej części Polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres gosia.bekier01@gmail.com.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Bekier ul. Przemysłowa 10/20, 74-320 Barlinek NIP: 5971752426, REGON: 388385999.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony internetowej gosiabekier.pl

W zakresie profilów w mediach społecznościowych związanych z naszą stroną internetową, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dostawca serwisu społecznościowego jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem danego profilu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów społecznościowych znajdziesz tutaj:

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail gosia.bekier01@gmail.com

3. Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe),
 • produkty, które oglądałeś w sklepie,
 • szczegóły dotyczące złożonych zamówień,
 • szczegóły dotyczące porzuconych koszyków,
 • aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Zakres przetwarzanych danych opisaliśmy precyzyjnie w odniesieniu do każdego celu przetwarzania. Informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części niniejszej polityki.

4. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

 • rejestrujesz konto użytkownika,
 • składasz zamówienie w sklepie,
 • przesyłasz reklamacje lub odstępujesz od umowy,
 • zapisujesz się do newslettera,
 • dodajesz komentarz lub opinię o produkcie,
 • kontaktujesz się z nami.

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

 • mechanizm sklepu i systemu newsletterowego gromadzą Twój adres IP,
 • mechanizm sklepu gromadzi informacje na temat produktów, które oglądałeś, szczegółów składanych zamówień, również tych niedokończonych,
 • mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,
 • Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z naszego sklepu.

5. Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia.

6. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowaliśmy również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.

 • rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Konto użytkownika – szczegóły

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta: adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, w szczególności dane, które mogą być wykorzystywane przy składaniu zamówień, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności, numer NIP, numer telefonu.

Jeżeli zakładasz konto poprzez integrację z kontem w serwisie społecznościowym, na podstawie Twojej uprzedniej autoryzacji uzyskamy dostęp do określonych danych zgromadzonych w ramach konta w serwisie społecznościowym (imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe).

Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi kont użytkowników zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika.

Co więcej, wykorzystujemy integrację narzędzia Google Analytics z mechanizmem konta użytkownika. W ten sposób, dane zgromadzone przez kod śledzący Google Analytics na temat Twojego korzystania z naszego sklepu przypisywane są do Twojego konta użytkownika. Chodzi tu o informacje takie jak:

Analizujemy takie informacje na Twój temat w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmodyfikować informacje na Twój temat przekazane nam w związku z rejestracją konta użytkownika. W sytuacji jednak, w której założyłeś konto z wykorzystaniem integracji z kontem w serwisie społecznościowym, dane pobrane z tego serwisu społecznościowego nie są możliwe do zmodyfikowania.

Dane przekazane przez Ciebie w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania konta użytkownika. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia z naszej bazy informacji o Twoich zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. Dane o zamówieniach przechowywane są w naszym archiwum przez cały okres funkcjonowania sklepu ze względu na zapewnienie możliwości identyfikacji klienta powracającego, odtworzenia jego historii zakupowej, przyznanych rabatów itp., co stanowi nasz uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia – szczegóły

Składając zamówienie w sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W zależności od szczegółów zamówienia, katalog danych może być inny. Przykładowo, jeżeli zamawiasz produkty fizyczne, musimy znać adres, pod który doręczyć Ci zamówienie. Jeżeli prosisz o wystawienie faktury VAT na firmę, musimy znać numer NIP oraz adres wykonywania działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi procesu zamówienia, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, składając zamówienie.

Każde zamówienie zapisywane jest w naszej bazie, co oznacza, że Twoim danym osobowym przypisanym do zamówienia towarzyszą również informacje dotyczące zamówienia takie jak zamówione produkty, wybrany sposób płatności, wybrany sposób dostawy, termin dokonania płatności.

Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Newsletter – szczegóły

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Ponadto, nasz system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.

Komentarze i opinie o produktach – szczegóły

Dodając komentarz lub opinię o produkcie, musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza lub opinii (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz lub opinię. Możesz dodać również swój awatar (może zawierać Twój wizerunek, np. zdjęcie) oraz podać adres swojej strony internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Dane przekazane w związku z dodaniem komentarza lub opinii będą przetwarzane w celu opublikowania komentarza lub opinii na stronie. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) wynikająca z przesłania formularza służącego do publikacji komentarza lub opinii. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, domagając się usunięcia komentarza lub opinii.

Twój komentarz lub opinia będą publicznie dostępne na stronie przez czas jej dostępności w Internecie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza lub opinii. W każdej chwili możesz również zmodyfikować treść komentarza, jak również zmodyfikować przypisane do niego dane jako o osobie, która dodała komentarz lub opinię.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły

Jeżeli wystawiamy na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazaliśmy terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją przez nas określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Marketing własny – szczegóły

W ramach naszego sklepu korzystamy z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków. W sytuacji, w której rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, nasz system odnotuje ten fakt w celu podjęcia działań mających skłonić Cię do finalizacji zamówienia. Tymi działaniami mogą być, w szczególności, wysyłka do Ciebie wiadomości e-mail z zachętą do finalizacji zamówienia lub wyświetlenie targetowanej reklamy podczas przeglądania Internetu. 

Nasz sklep może również gromadzić informacje na temat Twojej aktywności i na tej podstawie wyświetlać Ci targetowane reklamy podczas przeglądania Internetu. Jeżeli jednak nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, informacje wykorzystywane w tym celu nie mają charakteru danych osobowych. Dopiero z chwilą ich zestawienia z Twoimi danymi osobowymi zgromadzonymi w koncie użytkownika, nabierają charakteru danych osobowych.

Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów.

Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły

Zbieramy informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania naszych stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te poddajemy analizie w celu optymalizacji naszych stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. W większości przypadków informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jesteś zarejestrowanym użytkownikiem. Wtedy możemy zestawiać te informacje z innymi Twoimi danymi zgromadzonymi w koncie użytkownika.

Opisane powyżej działania realizujemy, opierając się o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji naszych stron internetowych.

7. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak to jest uzasadnione w ramach danego celu przetwarzania danych osobowych, w związku z czym okresy przetwarzania różnią się w zależności od celu. Pamiętaj, że zakończenie przetwarzania Twoich danych w ramach jednego celu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego usunięcia lub zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ ten sam zestaw danych może być przetwarzany w ramach innego celu, przez okres dla niego wskazany. Całkowite usunięcie lub zniszczenie danych następuje w momencie, gdy zakończymy realizację wszystkich celów oraz w innych przypadkach wskazanych w RODO.

8: Kim są odbiorcy danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

 • hostingodawca – na potrzeby przechowywania danych na serwerze;
 • dostawca systemu mailingowego – na potrzeby korzystania z systemu mailingowego;
 • dostawca systemu do fakturowania – na potrzeby wystawienia faktury;
 • dostawca systemu CRM – na potrzeby usprawnienia pracy;
 • dostawca czatu – na potrzeby kontaktu za pośrednictwem czatu;
 • dostawca systemu do obsługi klienta – na potrzeby usprawnienia procesu obsługi klienta;
 • dostawca narzędzia do zarządzania stronami lądowania (landing page) – na potrzeby gromadzenia danych za pośrednictwem stron typu landing page;
 • dostawca chmur obliczeniowych – na potrzeby korzystania z rozwiązań chmurowych;
 • biuro rachunkowe – na potrzeby korzystania z obsługi księgowej;
 • kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na naszą rzecz usług prawnych;
 • obsługa techniczna – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
 • podmiot realizujący zamówienia, firma kurierska, Poczta Polska – na potrzeby obsługi logistycznej zamówień, których przedmiotem jest produkt fizyczny;
 • pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.

9. Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystujących zasoby zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 10. Czy korzystamy z profilowania?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp.Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach danej Strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.

11. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16–21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze: jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane przeze nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem.

13. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na danej Stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

14. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookies utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszych stronach oraz powodować trudności w korzystaniu ze Stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety, funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszych Stronach mogą być dla Ciebie niedostępne.

15. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów naszych stron, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzu widocznych na stronach, obsługa form newsletterowych itp. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszego sklepu funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google Analytics,
 • Google AdWords,
 • Google AdSense,
 • Facebook
 • YouTube.

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Analytics – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. 

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego sklepu,
 • czas spędzony w naszym sklepie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego sklepu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google Tag Manager – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i umożliwiającego zarządzanie tagami, czyli drobnymi fragmentami kodu, dzięki którym jesteśmy w stanie

kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i

podejmować działania mające na celu ulepszanie naszego sklepu. Google Tag Manager

nie zbiera żadnych informacji umożliwiających Twoją identyfikację, jednakże narzędzie to powoduje uruchomienie innych tagów, które z kolei mogą zbierać dane.

Google AdWords – szczegóły

Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.  

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności w naszym sklepie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań w naszym sklepie. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakiś produkt, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie reklamę dotyczącą tego produktu lub jakąkolwiek inną, którą uznamy za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google Ads, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. 

My, korzystając z Google AdWords, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Google AdSense – szczegóły

Wyświetlamy na naszych stronach reklamy w ramach sieci Google AdSense obsługiwanej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na monetyzacji treści przez nas publikowanych.  

Nasza strona, w związku z wyświetlaniem na niej reklam w ramach sieci AdSense, zawiera tagi reklam, które wydają Twojej przeglądarce internetowej polecenie wysłania żądania treści reklamowej z serwerów Google. Wraz z treścią reklamową serwer wysyła także plik cookie. Pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie Twoich poprzednich odwiedzin na naszej stronie lub w innych witrynach internetowych. AdSense używa plików cookie również po to, by poprawiać jakość reklam. Często zastosowania to m.in. kierowanie reklam na podstawie tematów, które Cię interesują, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie reklam, które już widziałeś.

Podkreślamy, że my, korzystając z Google AdSense, nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób, że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie Google, ale w tym zakresie nie ponosimy już za to odpowiedzialności, ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. 

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Facebook Custom Audiences – szczegóły

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym sklepie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszych stronach możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narzędzia społecznościowe – szczegóły

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, Pinterest.

Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę. 

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

Disqus – szczegóły

Na naszej stronie wykorzystywany jest system komentarzy Disqus obsługiwany przez zewnętrzny podmiot, tj. Disqus, Inc., 717 Market St San Francisco, CA 94103, USA.

Gdy wyświetlasz stronę zawierającą komentarze obsługiwane przez system Disqus, Disqus wysyła jeden lub więcej plików cookies do Twojego urządzenia, które identyfikują Twoją przeglądarkę internetową. Pliki cookies Disqus odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie systemu komentarzy, w szczególności usprawniają proces logowania się. W ramach plików cookies Disqus gromadzone są również informacje w jaki sposób korzystasz z naszej strony (np. podstrony, który odwiedzasz, linki, w które klikasz) w celu analizy Twojej aktywności oraz personalizowania wyświetlanych Ci w ramach systemu Disqus treści, w tym reklam.

Jeżeli Disqus wyświetla reklamy, korzysta z technologii wspierających ten proces, takich jak Google, Polymorph, ServeBid, które mogą ustawiać cookies na potrzeby personalizacji marketingu, powiązania reklam z późniejszymi aktywnościami, limitowania jak często wyświetlane są Ci poszczególne reklamy.

Pamiętaj, że z systemu komentarzy Disqus korzystasz jako jego własny użytkownik, na podstawie regulaminu oraz polityki prywatności Disqus. Disqus jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z systemu Disqus, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez Disqus:

YouTube – szczegóły

Na naszych stronach osadzane są widgety YouTube pozwalające Ci odtwarzać nagrania dostępne w serwisie YouTube bezpośrednio z naszych stron. Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google LLC.

Wideo osadzane są na stronie w trybie ochrony prywatności. Bazując na informacjach udostępnianych przez YouTube, oznacza to, że żadne pliki cookies nie są zapisywane na Twoim urządzeniu ani Google nie gromadzi jakichkolwiek informacji na Twój temat, dopóki nie odtworzysz nagrania.

Gdy odtwarzasz nagranie, YouTube zapisuje na Twoim urządzeniu pliki cookies i otrzymuje informacje, że odtworzyłeś nagranie z poziomu określonej strony internetowej, nawet jeśli nie posiadasz konta Google czy nie jesteś akurat zalogowany. Jeśli zalogowałeś się do konta Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego konta. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Google, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google. 

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi, przed odtworzeniem wideo musisz się wylogować ze swojego konta. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Informacje gromadzone w ramach plików cookies związanych z osadzonymi na naszych stronach filmami z serwisu YouTube wykorzystywane są przez Google w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania widgetu, analizy i optymalizacji w zakresie świadczonych przez YouTube usług, jak również w celach personalizacji i reklamy.

Pamiętaj, że odtwarzając nagrania dostępne w serwisie YouTube, korzystasz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Google LLC. Google LLC jest samodzielnym, niezależnym od nas podmiotem świadczącym na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. Szczegółów w zakresie zasad korzystania z YouTube, w tym ochrony prywatności, możesz szukać w dokumentach udostępnianych bezpośrednio przez YouTube:

17. Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach strony?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszych stronach. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

18. Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych dostawców, w ramach których możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszych stron. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj.

19. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach niniejszej Polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

20. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań, by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres gosia.bekier01@gmail.com